Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه

آزمون

:

Content and Structure Reports :همه مواردUse ALT+down arrow to open the menu (new window)Open MenuOpen Menu

Use the reports list to customize the queries that appear in the Content and Structure Tool views
  
  
  
  
  
<Where><Eq><FieldRef Name="CheckoutUser" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID/></Value></Eq></Where>
همه مستندات و صفحات این سایت و زیرسایت ها که به من تحویل شده است
  
<Where><Eq><FieldRef Name="Editor" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID/></Value></Eq></Where>
همه مستندات و صفحات این سایت و زیرسایت ها که آخرین بار توسط من تغییر داده شده است
  
<Where><Eq><FieldRef ID="{fdc3b2ed-5bf2-4835-a4bc-b885f3396a61}"></FieldRef><Value Type="Number">2</Value></Eq></Where>
همه مستندات و صفحات این سایت و زیرسایت ها که توسط من ایجاد شده یا به روز رسانی شده و منتظر تایید می باشد
  
<Where><Or><Eq><FieldRef Name="AssignedTo" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID /></Value></Eq><Membership Type="CurrentUserGroups"><FieldRef Name="AssignedTo"/></Membership></Or></Where><OrderBy><FieldRef Name="DueDate"/></OrderBy>
همه وظایف این سایت و زیرسایت ها که به من ارجاع شده است
  
<Where><Eq><FieldRef ID="{fdc3b2ed-5bf2-4835-a4bc-b885f3396a61}"></FieldRef><Value Type="Number">3</Value></Eq></Where>
همه مستندات و صفحات این سایت و زیرسایت ها که هنوز منتشر نشده اند
  
<Where><And><Leq><FieldRef ID="{51d39414-03dc-4bd0-b777-d3e20cb350f7}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{51d39414-03dc-4bd0-b777-d3e20cb350f7}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>
همه مستندات و صفحات این سایت و زیرسایت ها که در هفت روز آینده منتشر می شوند و برای بازدید کنندگان قابل نمایش خواهد بود
  
<Where><And><Leq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>
همه مستندات و صفحات این سایت و زیرسایت ها که فقط تا هفت روز آینده برای کاربران مجاز در دسترس می باشد