Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه

آزمون

:

Site Assets :همه اسنادUse ALT+down arrow to open the menu (new window)Open MenuOpen Menu

از این مخزن برای نگهداری فایل های موجود در صفحات این سایت استفاده کنید، برای مثال این فایل ها میتوانند تصاویر صفحات باشند
  
  
  
  
پوشه: SitePages
  
22:48 06/09/1394System Account